Subscribe to the Newsletter for Extra 10% Discount !

REGULAMENT TOMBOLĂ "Aniversare 5 ani Xpert Beauty"

1. ORGANIZATOR

Tombola "Aniversare 5 ani Xpert Beauty" organizată în toate magazinele fizice Xpert Beauty (România) şi pe www.xpertbeauty.ro este concepută şi administarată de către Seelster Beauty Distribution, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4897/12.04.2013, având CUI: 31503827.

Tombola se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. LOCUL DE DESFĂȘURARE

Tombola se desfășoară în toate magazinele fizice Xpert Beauty din România si pe www.xpertbeauty.ro in perioada 6-15 septembrie 2022.

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Intervalul de desfăşurare a tombolei este 6-15 Septembrie 2022.

3.1. La campanie poate participa orice persoană fizică sau juridică care plasează cel puțin o comandă pe www.xpertbeauty.ro sau face o achiziție pe bază de bon fiscal în oricare din Magazinele Xpert Beauty România începând cu data de 6.09.2022 și până în data de 15.09.2022. Participarea la Campanie nu este condiționată de achiziția vreunui produs anume sau de un număr limitat de comenzi plasate.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, participantii putand fi doar persoane fizice cu resedinta in Romania.

3.3. Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu realitatea;

3.4. Angajații Organizatorului, precum și rudele de grad 1 și 2 ale acestora nu au dreptul să participe în Campanie.

Câștigătorii vor fi aleși în data de 15 octombrie 2022, prin tragere la sorți online, pe baza de Nume/Data achizitie/Nr. comanda sau Bon fiscal. Câștigatorul va fi contactat telefonic sau prin e-mail și va fi afișat pe pagina de Instagram Xpert Beauty.

4. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Pentru a participa la concurs, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie:

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoană interesată trebuie să plaseze minim o comandă pe www.xpertbeauty.ro sau să facă o achiziţie în Magazinele Xpert Beauty România pe baza cardului de fidelitate în perioada 6.09.2022 - 15.09.2022. Vor participa la tragerea la sorţi doar persoanele care au o comandă/achiziţie finalizată, livrată și nereturnată. Participarea la Campanie nu este condiţionată de achiziţia vreunui produs anume sau de un numar limitat de comenzi plasate.

4.2. Prin înregistrarea în Campanie, participanţii își dau acordul expres pentru utilizarea datelor personale și a imaginii în scopuri publicitare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică din România, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

6. PREMII

Premiile Campaniei sunt reprezentate de:

a) 5 x Iphone 13, 128 GB in valoare de 21 000 lei

b) 5 x 500 lei Voucher de cumparaturi pe www.xpertbeauty.ro

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorul + 10 Rezerve vor fi aleși în dată de 15 Octombrie 2022, prin tragere la sorți cu ajutorul platformei www.random.org cu ajutorul numărului de comandă/bonului fiscal.

Câștigătorii vor fi contactați telefonic sau prin e-mail și vor fi afișați pe pagina de Instagram Xpert Beauty.

Transmiterea premiului se va face prin curier la adresa transmisă de Câștigător în termen de 30 de zile de la data afișării pe Pagina de Instagram/ contactării telefonice/ e-mail.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

În cazul în care persoana declarată câștigătoare nu poate fi contactată din motive neimputabile oragnizatorului, cum ar fi dar fără a se limita la număr de telefon greșit, adresa de e-mail incorectă și dacă în termen de 15 zile de la momentul afișării rezultatelor concursului nu contactează organizatorul pentru revendicarea premiului sau nu transmite datele de livrare, premiul câștigat va fi realocat către persoană rezervă extrasă urmând același proces de contactare.

8. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Validarea Câștigătorilor se va face pe baza adresei de e-mail și a următoarelor documente:

1. un document de identitate valabil, după cum urmează:

- în cazul persoanelor fizice: carte/buletin de identitate sau pașaport;

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Premiile cu valoare de peste 600 de lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigător va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

9.2. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețînă și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației aplicabile în vigoare.

10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorului şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament.

Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală la adresa de mail shop@xpertbeauty.ro

Participanţii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

11. LITIGII

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.

12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil pe pagina de Facebook & Instagram Xpert Beauty, în magazinele fizice Xpert Beauty şi online www.xpertbeauty.ro/regulament-tombola-aniversare-5-ani.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

13.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.xpertbeauty.ro, in magazinele fizice Xpert Beauty dar si la sediul Organizatorului. Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de mail: shop@xpertbeauty.ro.

14. FORȚA MAJORĂ

14.1. Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voință sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă, în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

14.2. Dacă intervine o situație de forță majoră care împiedică și/sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art.1351 și următoarele din Codul Civil.

14.3. Dacă Organizatorul invocă forța majoră este obligat să comunice participanților Campaniei existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

14.4. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul www.xpertbeauty.ro.

15. ALTE REGLEMENTĂRI

15.1. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

15.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător, cauzată de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondenței de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanțiilor, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

CONDUCEREA UNITĂȚII SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRL